Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Objave Poziv za testiranje

Poziv za testiranje

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH
NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

- Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme (6 sati u nastavi tjedno),

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture na određeno, nepuno radno vrijeme, KLASA: 602-03/21-01/63, URBROJ: 2177-12-01-21-1, od 05. ožujka 2021. godine, objavljenog na oglasnoj ploči te web stranicama HZZ-a i Tehničke škole, Požega, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pisani dio) te razgovor (intervju) održati dana 17. ožujka 2021. godine (srijeda) s početkom u 12:00 sati u prostorijama Tehničke škole, Ratarnička 1, Požega.
Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:
- Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ice TZK.,
- Izvori za pripremu provjere znanja:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.)
2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, br. 94/15. i 3/17.)
3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 112/10.), https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni /2010_09_112_ 973.html
4. Statut Tehničke, Požega: http://www.tehnickaskola.net
• Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, ciljevima, motivaciji za rad na radnom
mjestu nastavnika/ice tjelesne i zdravstvene kulture te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.
Pisana provjera znanja-testiranje vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50 % bodova.
Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu). Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja.

2. PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.
Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:
– provjera znanja bitnih za rad nastavnika/ice tjelesne i zdravstvene kulture.
Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta.
Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:
– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te
– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
4. Razgovorom s kandidatima (intervjuu) utvrđuju se interesi, ciljevi i motivacija istih za rad na radnom mjestu nastavnika/ice TZK., kao i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
5. Nakon provedenog intervjua, utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervju).
6. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, a ravnatelj


odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

Klasa: 602-03/21-01/63
Urbroj: 2177-12-01-21-2
U Požegi, 12. ožujka 2021. godine


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata